Polityka prywatności i plików Cookies

Wersja obowiązująca na dzień: 1 czerwca 2021 roku.

Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych przywiązujmy dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez nas Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem strony https://www.revoltenergy.eu/ i jej subdomen, a także naszych kont w mediach społecznościowych (dalej jako: „Strony”) oraz o zasadach korzystania z nich.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Revolt Energy S.A. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Kilińskiego 115, 34-700 Rabka Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000872683, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7352894081 oraz kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych (wpłacony w całości). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”.

Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką lub przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan napisać do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  - Macieja Rymaszewskiego na adres: iod@revoltenergy.com.pl.

I. INFORMACJE O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe może nam Pani/Pan przekazać w następujących sytuacjach:

1) kontaktując poprzez formularze kontaktowe, formularze pozyskiwania danych kontaktowych tzw. formularze leadowe lub chatbota (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy i miasto, wartość rachunku za prąd, adres IP, informacja dotycząca strony, z której został pozyskany kontakt, jeżeli dotyczy, pozostałe dane zawarte w korespondencji, a także w przypadku wyceny informacje dotyczące planowanej instalacji, budowy dachu oraz finansowania);
2) udostępniając dane poprzez płatne kampanie wyświetlane w mediach społecznościowych (imię, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy i miasto, wewnętrzny identyfikator użytkownika w medium społecznościowym, pozostałe dane zawarte w korespondencji),
3) kontaktując się z nami bezpośrednio, na przykład na podany przez nas adres mailowy, numer telefonu lub korespondencyjnie (adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny, pozostałe dane zawarte w korespondencji),
4) korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, w tym publikując komentarze na naszych kontach w mediach społecznościowych lub kontaktując się z nami w wiadomościach prywatnych przez ww. media (nazwa profilu i ogólnodostępne dane profilowe, pozostałe dane zawarte w komentarzu lub korespondencji),
5) zawierając z nami umowę i składając zamówienie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub w przypadku prowadzenia działalności - nazwa firmy, adres działalności, NIP, imiona i nazwiska osób reprezentujących oraz pozostałe dane zawarte w umowie).

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, adresu korespondencyjnego, formularza kontaktowego czy leadowego, chatbota, kampanii marketingowej lub konta w mediach społecznościowych przekazuje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie, ale jest to niezbędne, aby nawiązać kontakt.

Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu i odpowiedzi na zapytania, a podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana ostatnie pytanie.

Zawarcie umowy i złożenie zamówienia. Zawierając z nami umowę i składając zamówienie przekazuje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie, ale jest to niezbędne, aby zawrzeć i zrealizować umowę.

Pani/Pana dane osobowe jako osoby zamawiającej lub reprezentującej zamawiającego są w tym przypadku przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane pozostałych osób biorących udział w wykonaniu umowy z Pani/Pana strony (w tym osób kontaktowych) są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest prawidłowe wykonanie umowy oraz komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ww. osób mogą być przetwarzane w celu wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego  takich jak wystawienie faktury i uwzględnienie jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony i dochodzenia praw, wynikających z umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Mamy również obowiązek przechowywać faktury z Pani/Pana danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Media społecznościowe. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w przypadku korzystania z naszych kont w mediach społecznościowych. W takim przypadku możemy przetwarzać Pani/Pana ogólnodostępne dane profilowe, w tym dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy treść komentarzy.

Powyższe dane są przez nas przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO) w sytuacji, gdy zamieszczane są komentarze w naszych mediach społecznościowych, a także naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności, gdy prowadzimy działania marketingowe na naszych kontach lub prowadzimy statystyki.

Możemy również przetwarzać informacje, które są przesyłane przez czat lub w wiadomościach prywatnych (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane w sekcji Kontakt powyżej).

Dodatkowo na naszej stronie są wykorzystywane wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy LinkedIn. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Pani/Pana przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Pani/Pana przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Pani/Pana przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli Pani/Pan nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest u niego akurat zalogowana/y. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Pani/Pana przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Dodatkowo, jeżeli jest Pani/Pan zalogowana/y się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Pani/Pana profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyje Pani/Pan danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Pani/Pana kontakty.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Pani/Pana danych przez zewnętrznych usługodawców należy zapoznać się z ich politykami prywatności:

1) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
2) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
3) LinkedIn – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

II.    PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane i przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera, tabletu, smartfonu), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich) w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania tych podmiotów lub wyłącznie przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne). Pliki cookies umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Stron oraz nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika.

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Stosowanie plików cookies w przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach zapamiętywania informacji o sesji użytkownika, udostępniania funkcji Stron, a także w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych oparte jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej i działań marketingowych. Korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki może Pani/Pan zarówno usunąć pliki cookies, jak również zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Natomiast w przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach profilowania na potrzeby marketingowe oraz badania satysfakcji klientów opieramy się na Pani/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez naciśnięcie odpowiedniego okienka w informacji o przetwarzaniu danych w plikach cookies, pojawiającej się przy pierwszym wejściu na stronę przez użytkownika.

Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Pani/Pana korzystaniu ze strony, należące do Google LLC. Za pomocą tego oprogramowania nie identyfikujemy użytkowników strony, a korzystanie z niego odbywa się w celach profilowania na potrzeby marketingowe, badania satysfakcji klientów oraz przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Może Pani/Pan zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies Google LLC danych dotyczących korzystania ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, może Pani/Pan zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 26 (dwudziestu sześciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Stosowanie Google Analitycs jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na Pani/Pana zgodzie w przedmiocie profilowania w celach marketingowych oraz badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pixel Facebooka. Używamy narzędzi marketingowych udostępnianych przez Facebook Inc., w ramach których możemy kierować do Pani/Pana reklamy w serwisie Facebook. Zaimplementowany na Stronach Pixel Facebooka umożliwia nam automatyczne gromadzenie informacji o korzystaniu przez Panią/Pana ze Stron (takich jak zdarzenia i konwersje). Na podstawie tych danych tworzymy następnie w systemach reklamowych grupy odbiorców. Szczegółowa informacja o tym, jak Facebook wykorzystuje dane użytkowników dla własnych celów dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Stosowanie Pixela Facebooka jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

LinkedIn Insight. Używamy narzędzi marketingowych udostępnianych przez LinkedIn Corporation, w ramach których możemy kierować do Pani/Pana reklamy w serwisie LinkedIn. Zaimplementowany na Stronach LinkedIn Insight umożliwia nam automatyczne gromadzenie informacji o korzystaniu przez Panią/Pana ze Stron (takich jak adres url, adres IP, informacje o urządzeniu i przeglądarce). Na podstawie tych danych tworzymy następnie w systemach reklamowych grupy odbiorców. Szczegółowa informacja o tym, jak LinkedIn wykorzystuje dane użytkowników dla własnych celów dostępna jest na stronie: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Stosowanie LinkedIn Insight jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Logi serwera. Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest dana Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pani/Pan korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

III.    ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, agencjom marketingowym, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, spółkom grupy Blachotrapez (tj. spółce Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju lub spółkom powiązanym z nią osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie), a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Pani/Pana dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA, Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA oraz LinkendIn Corporation z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, USA, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Podmioty te stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, takie jak standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

IV.    UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Pani/Panu następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

1) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
2) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
3) prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
4) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – ma Pani/Pan prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

  • a) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • b) gdy wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • c) gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • d) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Pani/Pana danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO) – ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:

  • a) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • c) jako Administrator danych nie potrzebujmy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • d) wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,

6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO) – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały dostarczone podczas składania zamówienia poprzez formularz kontaktowy; ma Pani/Pan także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO) – ma Pani/Pan prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Może Pani/Pan korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  - Maciejem Rymaszewskim na adres: iod@revoltenergy.com.pl.

W każdym czasie jest Pani/Pan również uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

V.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wykorzystujemy różne technologie i procedury bezpieczeństwa, które pomagają chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem, m.in.:

1) Personel. Tylko zobowiązani do poufności i upoważnieni pracownicy i współpracownicy mają dostęp do danych osobowych i mogą je przetwarzać wyłącznie w zakresie ściśle określonych obowiązków.
2) Inspektor Ochrony Danych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który w szczególności czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych, monitoruje przestrzeganie przez nas obowiązujących przepisów i jest dla Pani/Pana punktem kontaktowym we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
3) Środki bezpieczeństwa. Używamy szyfrowania podczas przesyłania danych osobowych między Pani/Pana systemem a naszym (aktualny certyfikat SSL), aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
4) Zaufani dostawcy. Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Pani/Pana dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VI.    ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Sporadycznie możemy aktualizować naszą Politykę prywatności i plików cookies. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy daty w niniejszym dokumencie i poinformujemy Panią/Pana drogą elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 1 czerwca 2021 roku.

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Żyj pod prąd z Revolt Energy!

Nie wiesz od
czego zacząć?

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.